Sedumtak - för hållbart byggande

Dessa sedumtak är både både grönt vackra och ger en mängd miljöfördelar.

De energieffektiva gröna växterna på taket tar upp och binder både koldioxid och övriga luftföroreningar. De fördröjer även dagvattenavrinningen, vilket minskar risken för översvämning vid skyfall. Sedumtak är dessutom, förutom det estetiska värdet, i princip underhållsfritt. I april nästa år förses våra första tak med sedumbeläggning, på två väderskydd Favorit i Linköping.