Örebro satsar på grönare kollektivtrafik med nya väderskydd

I ett led att förbättra kollektivtrafiken i Örebro tog man ett politiskt beslut 2020 att förse staden med ett snabbt och kapacitetsstarkt trafiksystem vilket kallas BRT, Bus Rapid Transit.

Anledningen är att Örebro idag tillhör de städer som har långsammast stadstrafik i Sverige vilket då innebär att bussen inte är ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Antalet resenärer är i jämförelse med andra städer i samma storlek låg och detta med en befolkningsmängd som ökar i staden.

Det nya linjenätet ska med sin enkelhet ge snabbare och tätare trafik där resandet är som störst. Totalt kommer linjenätet bestå av 7 stadslinjer varav linje 1 och 2 kallas Citylinjen vilken blir pulsådern som binder samman befolkningstäta stadsdelar med centrum och Universitetet. Övriga 5 stadslinjer kommer täcka övriga stadsdelar i Örebro och kommer alla att ansluta till Citylinjen.                        

Citylinjen har elbussar med egna körfält, mittförlagda hållplatser och prioritet vid trafiksignaler vilket innebär att bussen går snabbare, oftare och med större punktlighet.

Etapp 1 byggs mellan 2021 – 2025 och består av totalt 13 hållplatser över 7 km. Antalet bussar som kommer trafikera sträckan är 23 st och de kommer åka med en turtäthet på 5 minuter. Kostnaden för projektet är sagt att landa på 250 MKr, varav hälften kommer vara statligt medfinansierad.

Hösten 2020 kom man ut med en upphandling gällande väderskydd till detta projekt. Team Tejbrant AB lyckades plocka hem denna upphandling som avsåg ca 25 st väderskydd i två olika storlekar; Litet väderskydd i 3-sektioner och Stort väderskydd i 9-sektioner. Nu har väderskyddsfamiljen även utökats med Mellan väderskydd i 6-sektioner. De flesta av de levererade väderskydden är utrustade med s.k. Torräng, reklamvitrin, realtidsdisplayer samt eluttag för uppladdning av resenärernas mobiltelefoner.